VEREISTEN:

Voor het reguliere NTC-onderwijs – in lijn met de eisen van de onderwijsinspectie – is een basisniveau van het Nederlands noodzakelijk. We nodigen nieuwe leerlingen en hun ouders graag eerst uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze intake wordt bekeken wat het niveau Nederlands is en of dit past bij de bijbehorende groep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen: de NTC-lessen staan niet op zichzelf, ze zijn een extra ondersteuning in het taalverwervingsproces. We verwachten dat de ouders deze visie onderschrijven. In de praktijk betekent dit dat leerlingen in principe elke week naar school komen, huiswerk maken, en thuis (regelmatig) met (één van) de ouders Nederlands spreken/lezen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op de goede plek zit.

KOSTEN:

De school heeft geen winstoogmerk en daarom zal de hoogte van het lesgeld afgestemd worden op de reële kosten. Het lesgeld is momenteel NOK 2750 (circa € 300) per jaar per kind. Bij opstart na de kerstvakantie bedraagt het lesgeld NOK 1400 voor de lessen tot de zomervakantie. Gezinnen met meerdere leerlingen op school krijgen een korting van kr. 500 per leerling voor het tweede kind, kr. 750 voor het derde kind, kr. 1000 voor het vierde kind etc. Het schoolgeld wordt in twee termijnen gevorderd, in december en in juli. Gezinnen met meerdere kinderen op school kunnen (op aanvraag) het schoolgeld in termijnen betalen. Er wordt geen korting gegeven bij eerder vertrek. Kinderen die tegen het einde van het schooljaar beginnen, betalen NOK 100 per les.

INSCHRIJVEN:

Na het intakegesprek worden de ouders verzocht om een inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de schoolleider. Dit formulier kan hier gedownload worden. Bovendien wordt er een toestemmingsformulier toegestuurd voor het gebruik van foto’s van de leerlingen op onze site en andere publieke plekken.